Skip to content

Dodatkowe usługi

Compliance podatkowy

1 Audyty procesów i procedur podatkowych.

2Analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych.

3Sporządzanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających.

4 Opracowanie procedur wewnętrznych takich jak:

 • procedura należytej staranności WHT,
 • procedura MDR,
 • procedura należytej staranności w VAT,
 • procedura weryfikacji kontrahentów w podatku VAT,
 • procedura należytej staranności w TP.

5 Opracowanie i wdrażanie procedur AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

6 Sporządzanie analiz oraz dokumentacji ekonomicznych i gospodarczych uzasadniających transakcję i wdrożenie nowych modeli biznesowych.

7Cykliczne przeglądy w realizacji procedur.

Opodatkowanie nieruchomości i transakcji nieruchomościowych

1 Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomościowym:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatki dochodowe (CIT/PIT),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

2Opodatkowanie dochodów z inwestycji w nieruchomości, m.in. dochodów z najmu, dzierżawy, leasingu lub dochodów ze zbycia.

3 Doradztwo w sprawie wyboru optymalnej struktury transakcji.

4Doradztwo w zakresie:

 • tworzenia i funkcjonowania spółek i funduszy nieruchomościowych,
 • podatkowych aspektów nakładów inwestycyjnych na nieruchomość,
 • amortyzacji podatkowej nieruchomości, podatkowe aspekty kosztów utrzymania nieruchomości,
 • podatku od nieruchomości.

Procesy transakcyjne, M&A

1Wypracowanie optymalnej koncepcji planowanych zmian, oceny potencjalnego ryzyka, w tym podatkowego, uwzględnienia charakterystyki rynku, na którym funkcjonuje Klient oraz przygotowania kompletnego procesu planowanej transakcji.

2 Analiza prawno-podatkowa planowanej transakcji – na podstawie wyników analizy określamy najlepszą w danym przypadku strukturę transakcji M&A.

3 Stworzenie dokumentacji oraz czynne uczestnictwo w negocjacjach.

4 Wsparcie od strony prawnej transakcji nabycia/zbycia przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach.

5 Przeprowadzenie analizy ryzyk związanych z planowaną transakcją.

6 Opracowanie memorandum informacyjnego.

7 Wsparcie w przygotowaniu wyceny.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, fuzje, przejęcia

1 Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w zakresie dokonywania przekształceń, raportów, podziałów, połączeń, zabezpieczenia majątku kluczowego, przygotowania biznesu do sprzedaży w przyszłości.

2Opracowanie kompleksowej dokumentacji powyższych transakcji.

3 Przeprowadzanie reorganizacji prawnej spółek lub aktywów, przygotowanie do procesu transakcyjnego (ang. asset deal, share deal), wraz z planowaniem podatkowym transakcji.

4 Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał.

5 Przygotowywanie i wdrażanie modeli biznesowych, analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych.

6 Doradztwo w sprawie wyboru optymalnej struktury transakcji nieruchomościowych.

Doradztwo dla pracodawców

1Doradztwo w zakresie form zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników.

2 Formy opodatkowania oraz objęcia ubezpieczeniem społecznym pracowników.

3Pomoc w zakresie opodatkowania kadry menedżerskiej.

4 Opracowanie oraz analiza programów motywacyjnych.

5 Doradztwo w zakresie opodatkowania świadczeń dodatkowych, pozapłacowych dla pracowników.

6 Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu twórców.

7 Możliwość obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kontroli podatkowych, ubezpieczeniowych czy z zakresu prawa pracy.

8 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ewentualnej kontroli organów podatkowych bądź ubezpieczeniowych.

9 Przygotowanie procedur compliance zapewniających bezpieczeństwo przyjętej struktury oraz określających zakres odpowiedzialności kadry zarządzającej.

Prawo pracy

1 Bieżąca obsługa pracodawców – konstruowanie oraz opiniowanie umów związanych z zatrudnianiem pracowników, zleceniobiorców, usługodawców, B2B oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego, przygotowywanie opinii prawnych oraz wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem współpracy, wsparcie w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

2 Zatrudnianie wyższej kadry menedżerskiej – pomoc w wyborze korzystnej podstawy zatrudnienia, z uwzględnieniem obciążeń podatkowych i ZUS, przygotowywanie umów, umów lojalnościowych i zakazów konkurencji w trakcie i po ustaniu współpracy, wsparcie w opracowywaniu zasad premiowania, systemów motywacyjnych, rozwiązywania współpracy.

3 Doradztwo w zakresie sporządzania wewnętrznych regulacji – przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów organizacyjnych, zasad premiowania, zasad etyki firmowej, zarządzeń i poleceń dostosowanych do specyfiki pracy pracodawcy i w odpowiedzi na jego potrzeby.

4 Wsparcie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – doradztwo w tworzeniu rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji lub innym niepożądanym sytuacjom w miejscu pracy, opracowywanie dokumentów zmierzających do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy, w tym polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej pracodawcy, pomoc w podejmowaniu działań przeciwdziałających mobbingowi (szkolenia, w tym profesjonalne szkolenia on-line dla kadry zarządzającej, e-learning), reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikiem i w postępowaniach wyjaśniających.

Indywidualne i grupowe zwolnienia pracowników – doradztwo w zakresie bezpiecznego i optymalnego kosztowo rozstania z pracownikiem lub grupą pracowników, przygotowanie harmonogramu i strategii działania, prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi, przygotowywanie dokumentów dotyczących zakończenia współpracy każdego rodzaju, w tym w trybie natychmiastowym.

6 Reprezentowanie pracodawcy – w postępowaniach kontrolnych przed PIP, ZUS, urzędem skarbowym, sądem pracy, współpraca ze związkami zawodowymi i radami pracowników.

7 Optymalizacja zatrudnienia – doradztwo w zakresie wyboru korzystnych podstaw zatrudnienia, pomoc w ocenie obciążeń podatkowych, składkowych i innych, doradztwo w zakresie wyboru systemu czasu pracy, zlecania i rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych.

8 Stały kontakt z pracodawcą i jego działem kadr – odpowiedzi na pytania i potrzeby pracodawców w formie elektronicznej, telefonicznej i podczas osobistych spotkań z Klientami.

Zainteresowana/y współpracą?

Skontaktuj się z nami

Newsletter

Bądź na bieżąco z podatkami – dołącz do naszego mailingu!

Social media

Odwiedź nasze profile społecznościowe.
ADN Podatki