„Odwieszenie” terminów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR)

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (dalej: Rozporządzenie) zarządził, że z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.

W związku z powyższym Rozporządzeniem, z dniem 1 lipca rozpocznie się proces związany z „odwieszaniem” terminów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR). Dotychczas, zgodnie z art. 31y ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; dalej: Specustawa), terminy związane z raportowanie tzw. „krajowych” schematów podatkowy nie rozpoczynały się a rozpoczęte podlegały zawieszeniu od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Tym samym, wraz z dniem 1 sierpnia 2023 r. rozpocznie się bieg wszystkich terminów związanych z raportowaniem tzw. „krajowych” schematów podatkowych.

Jednocześnie należy pamiętać, że terminy te nie będą liczone w analogiczny sposób dla wszystkich okresów, gdy terminy były zawieszone. Zgodnie bowiem z treścią, art. 31y ust. 1 Specustawy, inaczej termin będzie liczony dla uzgodnień, które miały miejsce w okresie:

  • marca 2020 r.,
  • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r. oraz
  • od 1 sierpnia 2023 r.

Uzgodnienia obejmujące swoim okresem marzec 2020 r.

W zakresie uzgodnień, które miały miejsce w marcu 2020 r., wskazać należy, że termin na zaraportowanie tych uzgodnień rozpoczął się już w marcu 2020 r., jednak na podstawie Specustawy uległ zawieszeniu.

Przykład:

Spółka X będąca korzystającym, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, w dniu 11 marca 2020 r. rozpoczęła przygotowania do wdrożenia uzgodnienia, które stanowi schemat podatkowy.

Zgodnie z art. 86c Ordynacji podatkowej, Spółka X w terminie 30 dni od dnia następującego po rozpoczęciu przygotowania do wdrożenia uzgodnienia, obowiązana była od przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym, tj. najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Jednak na skutek Specustawy, przedmiotowy termin uległ zawieszeniu od dnia 31 marca 2020 r., tj. po upływie 20 dni, o których mowa w art. art. 86c Ordynacji podatkowej. Tym samym, Spółka X będzie miała 10 dni od momentu „odwieszenia” terminów na poinformowanie Szefa KAS o przedmiotowym schemacie podatkowym.

Podsumowując w niniejszym przykładzie, w związku z ponownym rozpoczęciem biegu terminów na zaraportowanie schematu podatkowych, Spółka X będzie obowiązana przekazać Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2023 r.

Uzgodnienia obejmujące swoim okresem czas od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r.

Jeżeli natomiast chodzi o uzgodnienia, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2023 r., 30 dniowy termin na zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS, zgodnie z art. 31y Specustawy, jeszcze się nie rozpoczął.

Tym samym, w zakresie tych wszystkich uzgodnień, należy poinformować Szefa KAS najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uzgodnienia obejmujące swoim okresem czas po 1 sierpnia 2023 r.

Odnosząc się natomiast do uzgodnień, które będą miały miejsce w sierpniu 2023 r., termin na poinformowanie o nich Szefa KAS należy liczyć według zasad ogólnych, tj. w terminie 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu Spółce schematu podatkowego, przygotowaniu przez Spółkę schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez Spółkę, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Odpowiedzialność karno-skarbowa z tytułu niepoinformowania Szefa KAS w terminie

Prawidłowe określenie upływu terminu na poinformowanie Szefa KAS o schemacie podatkowym jest bardzo ważne z uwagi na potencjalną odpowiedzialność karno-skarbową osób, które nie dopełniły tego obowiązku.

Zgodnie z art. 80f § 1 ustawy z dnia (Dz.U. z 2023 r., poz. 654), kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Tym samym, przesłanie informacji po terminie do Szefa KAS wiązać się może z grzywną. Dodatkowo, skazanie z tego tytułu powoduje wpis osoby uznanej winną zarzucanego jej czynu do Krajowego Rejestru Karnego, a co za tym idzie wiązać się to może z utratą posiadanych uprawnień lub niemożliwością pełnienia funkcji zarządczych w niektórych podmiotach gospodarczych.

Jeśli w Twojej organizacji mogły powstać zdarzenia, które powodują powstanie schematu podatkowego, a które nie zostały dotychczas odpowiednio zidentyfikowane i zaraportowane – zachęcamy do kontaktu: biuro@adnpodatki.pl

Autor:
Michał Miklaszewski – Senior Associate, Aplikant radcowski, ADN Doradztwo Podatkowe