Zapowiadane zmiany w funkcjonującym ,,Podatku Belki”

W ostatni poniedziałek, w rozmowie w ,,Polsat News” Minister finansów Andrzej Domański zapewnił, że dalej trwają pracę nad wprowadzeniem kwoty wolnej w ramach tzw. ,,Podatku Belki”, a wskazane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia następnego roku. Warto zatem jeszcze raz przyjrzeć się nadchodzącym zmianom w opodatkowaniu zysków z lokat bankowych.

Na początku marca, w rozmowie z dziennikarzami ,,Pulsu Biznesu” Minister Finansów zapowiedział, że jego resort jest w trakcie prac nad propozycją zmian w tzw. ,,Podatku Belki”, czyli w opodatkowaniu zysków kapitałowych stawką 19%.  Zasadniczym novum ma być wprowadzenie formy ,,kwoty wolnej” w ramach opodatkowania zysków z lokat bankowych o zapadalności powyżej roku. Nieopodatkowana będzie ta część zysku, która nie przewyższa wartości obliczonej jako iloczyn kwoty 100 tys. złotych oraz stopy depozytowej NBP, obowiązującej w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Minister stwierdził również, że kwota wolna będzie stosowana również do przychodów  z akcji, obligacji oraz TFI, jednakże jej wartość może się różnić od tej, która zostanie zastosowana do zysków z lokat.

Jak aktualnie mogłoby wyglądać opodatkowanie zysku z lokat bankowych po wprowadzeniu wspomnianych zmian?

Na początku należy wspomnieć, że istotą ,,Podatku Belki” jest opodatkowanie ryczałtową stawką 19% zysków np. odsetek od lokat bankowych. Oznacza to, że podstawą opodatkowania zysków z lokat bankowych jest wartość przychodu, czyli uzyskanych odsetek. Nie występują przy tego rodzaju dochodach żadne koszty ich uzyskania.

Po wprowadzeniu planowanych zmian będą możliwe 2 sytuacje faktyczne:

 1. Nie powstanie zobowiązanie podatkowe:
  Podatnik posiada 50.000 zł na lokacie bankowej z oprocentowaniem 5% w skali roku.
  Odsetki z lokaty, które Bank wypłaci posiadaczowi lokat: 0,05×50.000 zł=2500 zł
  Kwota wolna: 100.000złx0,0525(stopa depozytowa ogłoszona na III kwartał poprzedzającego rok podatkowy, w trakcie którego dokonywana jest transakcja)=5250 zł
  Oznacza to, że w tym przypadku wartość podatku należnego od zysku z takiej lokaty wyniesie 0zł.
 2. Powstanie zobowiązanie podatkowe od kwoty przewyższającej kwotę wolną.
  Podatnik posiada 200 tys zł na lokacie z oprocentowaniem 5%
  Odsetki z lokaty, które Bank wypłaci posiadaczowi lokat: 0,05×200 000 zł=10 000 zł
  Kwota wolna, jak w przykładzie wyżej, wyniesie 5 250 zł
  Podstawa opodatkowania wyniesie: 10 000 zł- 5 250 zł= 4750 zł
  Podatek należny: 4750 złx0,19=902, 50 zł

Dotychczasowe wypowiedzi Ministra Finansów dalej nie precyzują wielu szczegółowych aspektów zapowiedzianej zmiany. Przede wszystkim, w samym wzorze dla obliczenia kwoty wolnej może zostać zastosowany inny współczynnik procentowy, chociażby poprzez dodanie odpowiedniego mnożnika do kwoty depozytowej. Miałoby to na celu zabezpieczenie celu wprowadzenia kwoty w przypadku zmniejszenia samej stopy, co drastycznie mogłoby pomniejszyć samą kwotę wolną. Minister zapowiedział, że resort planuje, by wartość procentowa, przez którą mnożona będzie wartość 100 tys. złotych była nie mniejsza aniżeli 2,5%.

Autor: Mikołaj Sikorski, Associate, ADN Doradztwo Podatkowe