Umowa cywilnoprawna przedsiębiorcy opodatkowana poza działalnością gospodarczą?

Część przedsiębiorców pomimo wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otrzymuje oferty współpracy w zakresie pokrywającym się z przedmiotem prowadzonej działalności (np. współprace o charakterze freelancerskim bądź zlecenia dla NGO, które oczekują innego rodzaju warunków współpracy niż b2b). Wątpliwości wzbudza to do jakiego źródła przychodów w podatku PIT należy przyporządkować tego rodzaju świadczenia.

O ile Ustawa PIT[1] przewiduje możliwość przyporządkowania umów zlecenia / umowy o dzieło, wykonywanej przez przedsiębiorcę do źródła „przychody z działalności wykonywanej osobiście” (art. 13 pkt 8 lit. a oraz art. 41 ust. 2 Ustawy PIT), to jednak nie określają szczegółowych przesłanek dla takiego przyporządkowania.

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2018 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.336.2018.2.KS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wywieść m.in. należy, że umowa zlecenia/o dzieło nie została zawarta przez muzyka w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. (…) usługi muzyczne świadczone przez muzyków (jak też przez muzyka, który prowadzi działalność gospodarczą) na podstawie umowy o dzieło/zlecenia w ramach orkiestry są wykonywane w miejscu i czasie oraz pod kierownictwem dyrygenta wyznaczonego przez zlecającego – Wnioskodawcę. Wykonujący usługi muzyczne (muzyk) nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością, tak swoją, jak i orkiestry. Nie odpowiada też wobec osób trzecich. (…). Powołany muzyk w dalszym ciągu nie ponosi ryzyk wobec osób trzecich, związanych ze swą działalnością lub z działalnością orkiestry jako całości”.

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2020 r., o sygn. 2020-09-14, sygn. 0115-KDIT1.4011.512.2020.1, wskazano, że:

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy zlecenia ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego. Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zawiera umowę zlecenia w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście”.

Podsumowując, w świetle przytoczonych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego przedsiębiorca może opodatkować umowę zlecenia / umowę o dzieło pokrywającą się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli przy jej wykonywaniu jest on ograniczony co do odpowiedzialności, jest podporządkowany zleceniodawcy w istotnym stopniu oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego[2].

Od klasyfikacji umowy zlecenia przedsiębiorcy do odpowiedniego źródła dochodu będą zależeć skutki w podatku PIT i VAT (m.in.: brak możliwości zastosowania 20 % albo 50% KUP oraz obowiązek wystawienia faktury). Dlatego tak ważnym jest prawidłowe przyporządkowanie przychodu do właściwego źródła.

Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować zagadnienia z tych obszarów, uprzejmie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zespół ADN Doradztwo Podatkowe


[1]Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j.  Dz.U.z 2022r., poz. 2647; dalej: Ustawa PIT

[2] szczegółowy wszystkich warunków został uregulowany w art. 5b ust. 1 Ustawy PIT