ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Nabycie od kontrahenta z UE towarów wraz z montażem – jak rozliczyć podatek VAT?

Dostawa towarów z montażem należy do grona transakcji, które często są nieprawidłowo rozliczane przez podatników. W przypadku gdy sprzedawcą jest kontrahent unijny, nabycie towarów z montażem jest najczęściej identyfikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Należy podkreślić, że błędna kwalifikacja wskazanej transakcji skutkuje nieprawidłowym rozpoznaniem obowiązku podatkowego, co następnie znajduje negatywne konsekwencje w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Kwalifikacji transakcji jako dostawy z montażem

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce, gdy towar w wyniku dostawy jest przemieszczany między dwoma krajami UE, a sprzedawca i nabywca są przedsiębiorcami – art. 9 ustawy o VAT. Jednocześnie, jak wskazuje art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, transakcji nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy stanowi ona tzw. dostawę z montażem). Zatem przy dostawie towarów z montażem nie mają zastosowania przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Miejscem dostawy towarów (czyli krajem opodatkowania transakcji) w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz jest miejsce (kraj), w którym towary są instalowane lub montowane (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Przy czym, nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przez montaż lub instalację należy rozumieć takie czynności, które wymagają umiejętności specjalnych, znanych przede wszystkim dostawcy montowanego (instalowanego) towaru. Natomiast za proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem (których wykonanie wskazuje, że w konkretnym przypadku nie ma miejsca dostawa towarów z montażem/instalacją) należy uznać czynności, których wykonanie nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy czy też narzędzi oraz które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie, np. korzystając z dołączonej instrukcji. Zatem w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji transakcji, podatnik powinien przeanalizować posiadane dokumenty (tj. umowę, zamówienie), aby stwierdzić, czy nabywany towar będzie przez dostawcę montowany lub instalowany.

Przypomnijmy, iż co do zasady podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, tj. podmiot który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, np. dokonuje odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju lub poza nim. Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
  3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Zatem, jeśli miejscem montowania lub instalowania przez sprzedawcę towarów będzie Polska, a dostawca nie będzie posiadał siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski (i nie będzie w Polsce zarejestrowany dla celów podatku VAT), to podatek VAT z tytułu dostawy towarów zobowiązany będzie rozliczyć polski nabywca.

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu dostawy z montażem?

Dla dostaw z montażem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. W związku z tym zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 1 oraz ust. 8 ustawy VAT. Stąd obowiązek podatkowy dla omawianej transakcji powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli zaś przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Stąd, jeżeli podatnik błędnie zakwalifikuje transakcję, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zamiast dostawę z montażem, obowiązek podatkowy rozpozna dopiero z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towary (art. 20 ust. 5 ustawy VAT). W takim przypadku, dodatkowo zostanie pominięty wymóg rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconych dostawcy zaliczek (gdyż regulacje dotyczące zapłat przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi nie są stosowane dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Takie postępowanie będzie miało negatywny wpływ na moment skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, co opisano poniżej.

Podatek naliczony przy dostawie z montażem

Przepisem regulującym termin odliczenia podatku naliczonego jest art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Stanowi on, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W wypadku transakcji opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia trzeba pamiętać o warunkach wyrażonych w art. 86 ust. 10b ustawy o VAT. Zgodnie z przywołaną regulacją, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca powstaje pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie z montażem rozliczanej przez nabywcę przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy oraz kupujący uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu dostawy z montażem w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku uwzględnienia kwoty podatku należnego w terminie późniejszym, nabywca może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (art. 86 ust. 10i ustawy o VAT).

Zatem błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego będzie skutkować powstaniem zaległości podatkowej. Dlatego też, jak wspomniano na wstępie tego artykułu, bardzo istotne jest poprawne rozpoznanie rodzaju transakcji, z którą podatnik ma do czynienia.

Autor:

Małgorzata Breda
Dyrektor działu podatków pośrednich
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

19 lipca 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Bądź na bieżąco z podatkami
- dołącz do naszego mailingu!

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.