ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Jak wykazać import towarów w procedurze uproszczonej od 1 lipca 2020 roku?

Z dniem 1 lipca 2020 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące rozliczania importu towarów w procedurze uproszczonej. Nowelizacja została uchwalona ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Państwo. Nowelizacja dotyczy między innymi art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych ciążących na przedsiębiorcach. Czy tak się jednak stanie?

Porównaliśmy stanu prawnego sprzed i po nowelizacji. Wskazujemy na zmianę zakresu podmiotowego i dokumentacyjnego aby ułatwić Państwu rozliczenie importu towaru w procedurze uproszczonej. Przypomnijmy, że ten sposób rozliczenia jest znacznie korzystniejszy dla podatnika gdyż nie dokonuje faktycznej wpłaty podatku VAT, a jedynie deklaruje import towaru.

Import towarów rozliczany w procedurze uproszczonej – stan prawny do 30 czerwca 2020 r. Import towarów rozliczany w procedurze uproszczonej – stan prawny od 1 lipca 2020 r.
KTO JEST UPRAWNIONY DO ZASTOSOWANIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ?
Dotyczy towarów objętych na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
JAKI JEST WŁAŚCIWY ORGAN PODATKOWY?
Naczelnik urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów. Naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
 JAKA DOKUMENTACJA JEST NIEZBĘDNA DO ZASTOSOWANIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ?
Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość oraz
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wyżej wskazane zaświadczenia mogą być zastąpione oświadczeniem podatnika o tej samej treści zawierające pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

  1. zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust.1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
  2. rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych wust.1–przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość oraz
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wyżej wskazane zaświadczenia mogą być zastąpione oświadczeniem podatnika o tej samej treści zawierające pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Powyższego obowiązku nie stosuje się, jeżeli podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Uchylono obowiązek zawiadomienia

 SKUTKI NIEDOCHOWANIA WARUNKÓW DO ZASTOSOWANIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ
W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa wyżej (4mc), nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadzie uproszczonej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej.

Podatnik jest obowiązany do zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.

W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, przepis ust. 7 (skutki braku rozliczenia importu) stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust.1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej.

Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

W przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczące towarów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, przepis ust. 7 (skutki braku rozliczenia importu) stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.

Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami nie ciąży na przedstawicielu, który działa na rzecz podatnika:

1) o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadającego status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub

2) który posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

W przypadku pytań lub wątpliwości służmy Państwu wsparciem w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z korzystaniem z procedury uproszczonej rozliczenia importu towarów.

autor: Marcin Borkowski

skontaktuj się z autorem: marcin.borkowski@adnpodatki.pl

19 maja 2020

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Bądź na bieżąco z podatkami
- dołącz do naszego mailingu!

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.