Zmiany w JPK_KR. Nowe obowiązki raportowe dla niektórych podatników CIT

29 listopada 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzającego nowe obowiązki dla podatników CIT składających JPK_KR (JPK dla ksiąg rachunkowych). Co warto podkreślić, jak dotąd pliki JPK_KR przekazywane były na żądanie organu, ale w kolejnych latach obowiązek ten będzie obejmował kolejnych podatników. Od 2024 r. obowiązek przekazywania ksiąg będzie dotyczył największych podatników (o obrotach przekraczających 50 mln zł) oraz podatkowych grup podatkowych. W 2025 r. obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy obowiązani do składania ewidencji JPK_VAT, a w 2026 r. – pozostali podatnicy.

Projekt nowego Rozporządzenia zakłada nałożenie na podatników obowiązku uzupełnienia przekazywanych przez nich do organów podatkowych ksiąg rachunkowych o dodatkowe dane.

Według aktualnego projektu podatnicy będą musieli dodatkowo przekazywać informacje o:

  1. Danych identyfikacyjnych kontrahenta. Jeżeli został nadany to w postaci numeru identyfikacji podatkowej, w przypadku gdy kontrahent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy podać nazwisko i pierwsze imię. A jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą – wówczas należy wskazać nazwisko i pierwsze imię kontrahenta, a także ewentualnie dodatkowego określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, natomiast w pozostałych przypadkach należy wskazać pełną nazwę kontrahenta.
  2. Numerze identyfikującym fakturę w KSeF- w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy.
  3. Znacznikach identyfikujących konta rachunkowe wykazywanych według słowników znaczników, które wskazane zostają w załącznikach do rozporządzenia.
  4. Danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Na dane takie składać mają się: numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (w przypadku faktur stanowiących dowód księgowych, o ile został nadany); określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.
  5. Różnicach wynikowych- wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.
  6. Wysokości i rodzajach dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

W tak zaproponowanym kształcie regulacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowych struktur logicznych JPK-KR dla podatników CIT oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe. Konsultacje nad tymi projektami trwały do 29 grudnia 2023 roku, nie opublikowano jak dotąd rezultatu prac. Podobnie nie są znane wyniki konsultacji dot. samego projektu rozporządzenia.

Jednakże wciąż nie jest przesądzone czy rozporządzenie wejdzie w życie w obecnej formie i w zakładanym terminie. Składają się na to dwa elementy.

Pierwszym z nich jest odroczenie wejścia w życie KSeF-u na nieokreślony w tym momencie termin. Planowane zmiany zakładały bowiem stosowania numerów identyfikujących faktury w systemie KSeF zarówno do potwierdzania faktur będących dowodami księgowymi, jak i w sytuacjach potwierdzenia nabycia, wytworzenia lub wykreślenia z ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. A zatem w sytuacji, w której KSeF nie obowiązuje i nie wiadomo kiedy obowiązywać zacznie, rozwiązania takie jak punkt 2 i 4 niejako tracą racje bytu.

Drugim są liczne zastrzeżenia zgłaszane przez podatników (sformułowane m.in. przez ekspertów z Konfederacji Lewiatan). Dotyczą one przede wszystkim momentu krótkiego okresu na dostosowanie systemów do nowych sposobów raportowania, ponieważ przy założeniu, że pierwsze raportowanie zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu miałoby odbyć się za 2025 rok, to należałoby takie dostosowanie przeprowadzić do końca 2024 roku.

Jest to szczególnie istotne w zakresie obowiązku sformułowanego w punkcie trzecim, to jest wprowadzenia nowych znaczników kont rachunkowych, ponieważ wymagałoby to modyfikacji całego procesu kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, które są księgowane oraz zmiany w systemach i aplikacjach przedsiębiorstw.

Wraz z podnoszonymi argumentami, wskazywana jest sugestia, żeby ewentualne wdrożenie nowych obowiązków informacyjnych, powiązać z procesem wdrażania KSeF. Jak dotąd Ministerstwo Finansów nie zabrało głosu w tej sprawie, jednakże należy liczyć się z tym, że nawet jeśli odbędzie się to w późniejszym terminie, to podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, będą musieli zmierzyć się z nowymi obowiązkami na gruncie informowania organów podatkowych.

Autorka: Zofia Klimaszewska, Praktykantka, ADN Doradztwo Podatkowe