Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia spółek jawnych mogą spać spokojnie

31 października 2022 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) wydał korzystną dla podatników opinię zabezpieczającą. Ustalono w niej, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową pomimo uzyskanych korzyści podatkowych (skutkującej brakiem konieczności zapłaty daniny solidarnościowej oraz zmniejszeniem zobowiązania podatkowego w PIT) NIE NARUSZA klauzuli o unikaniu opodatkowania przewidzianej w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej (tzw. klauzula GAAR).

Stan faktyczny

Wnioskodawcy, byli dotychczas wspólnikami spółki jawnej (spółka z o.o. i osoba fizyczna), którzy planowali pod koniec 2022 roku zmienić formę prawną dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej- przekształcić spółkę jawną w trybie art. 551 § 1 i nast. KSH w spółkę komandytową. W przekształconej spółce komandytowej komplementariuszem miałaby być osoba fizyczna (99,9988% udziału w zyskach), a komandytariuszem miałaby być spółka z o.o. (0,0012% udziału w zyskach). Jednocześnie ogół praw i obowiązków komandytariusza miałby zostać podzielony między najbardziej zasłużonych pracowników dla spółki i jej kontraktorów, w ramach tzw. programu menedżerskiego.

Motywacje przekształcenia deklarowane przez wnioskodawców

Wnioskodawca deklarował, że głównym celem dla dokonania wspomnianego przekształcenia jest wdrożenie tzw. programu menedżerskiego, który miałby zastąpić obecny stosowany system premiowy funkcjonujący w spółce. Zdaniem wnioskodawcy, implementacja tego programu miałaby istotny wpływ m.in. na jego rozwój oraz stymulowałaby generowany zysk.

Ocena motywacji wnioskodawcy przez Szefa KAS

Szef KAS nie zgodził się z wnioskodawcą, co do tego, że wdrożenie programu menedżerskiego poprawi realizacje celów biznesowych spółki. Zdaniem Szefa KAS:
„w związku z tym, że Strona nie posiada skonkretyzowanych i szczegółowych założeń programu menedżerskiego, nie ustaliła wysokości udziału nowych komandytariuszy w zyskach spółki komandytowej oraz nie sporządziła szczegółowych prognoz indywidualnych wysokości wynagrodzenia nowych komandytariuszy oraz sposobu określania jego wysokości, nie można stwierdzić, że nowy plan menedżerski będzie w rzeczywistości lepiej realizował cele Spółki niż obecnie istniejący system premiowy.”

Ostateczne stanowisko Szefa KAS

Szef KAS pomimo braku aprobaty, dla deklarowanych przez wnioskodawców motywów oraz dostrzeżenia korzyści podatkowych, które osiągnęliby wnioskodawcy z tytułu dokonania przekształcenia, uznał że :
„(…) w oparciu o przedstawiony opis planowanej Czynności nie można zidentyfikować ustawowej przesłanki sztucznego sposobu działania w stosunku do przedstawionej Czynności.”
Taka konkluzja znalazła oparcie m.in. w poniższych argumentach:
„(…)sama decyzja o zmianie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przejaw korzystania z konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej. Ustawodawca nie ogranicza zasady swobody przedsiębiorczości i wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej i nie nakazuje podatnikom prowadzenia działalności w formie skutkującej najwyższym opodatkowaniem. Należy mieć przy tym na uwadze, że klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie podlega uzyskanie przez podmiot korzyści w wyniku zastosowania się do przepisów podatkowych zgodnie z ich celem i wolą ustawodawcy. Planowana Czynność jest zdarzeniem typowym, standardowym sposobem dokonywania zmiany formy prowadzonej działalności, stosowanym na rynku. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową uregulowane jest wprost w postanowieniach KSH, a jego konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych nie budzą kontrowersji.”

Konkluzja

Powyższa opinia zabezpieczająca stanowi korzystne dla podatników rozstrzygnięcie. Pomimo dostrzeżenia motywacji podatkowej wnioskodawców, Szef KAS trafnie podniósł, że przekształcenie wpisuje się w konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej, które nie stanowiło działania niezgodnego z klauzulą o unikaniu opodatkowania. To rozstrzygnięcie niewątpliwie wlewa dużo optymizmu w serca podatników i pozwala sądzić, że również w odrębnych opiniach zabezpieczających będzie można liczyć na analogiczny rezultat.

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy w Państwa sprawie wystąpili o wydanie opinii zabezpieczająca lub wspomogli Państwa w procesie przekształcenia bądź restrukturyzacji, to uprzejmie prosimy o kontakt do naszego doświadczonego w tej materii eksperta- radcy prawnego Anety Drosik.

Kontakt do naszego eksperta:
Aneta Drosik
e-mail: aneta.drosik@adnpodatki.pl
Bio 

Link do omawianej opinii zabezpieczającej: tutaj

Autorzy:
Aneta Drosik – Manager, Radca Prawny, ADN Doradztwo Podatkowe
Dominik Szlęzak – Praktykant, ADN Doradztwo Podatkowe