Przyjrzyjmy się bliżej projektowi objaśnień dotyczących podatku u źródła!

I. Nowy projekt objaśnień ogłoszony przez Ministerstwo Finansów.

Tak jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, 28 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe do projektu objaśnień podatkowych nt. przepisów o podatku u źródła (WHT). W związku z tym, do 10 października 2023 r. podatnicy będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów.

Dlatego też, w ramach niniejszego wpisu, przyjrzymy się propozycjom przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, które koncentrują się przede wszystkim na koncepcji rzeczywistego właściciela („beneficial ownera”) na gruncie Ustawy o CIT i PIT.

II.„Administrator dochodu” a status rzeczywistego właściciela należności.

Definicja rzeczywistego właściciela należności zawarta w Ustawie o CIT oraz PIT, od początku wprowadzenia budziła wątpliwości po stronie podatników, które nierzadko prowadziły do sporów z organami podatkowymi. Mając to na uwadze, Ministerstwo Finansów w projekcie objaśnień po raz kolejny podjęło próbę wyjaśnienia tego pojęcia.

I tak jako przykład podmiotu, który nie będzie spełniał definicji beneficjenta rzeczywistego – Ministerstwo wskazało tzw. „administratora dochodu” tj. podmiot, którego prawo do dysponowania dochodem jest ograniczone zobowiązaniem do przekazania otrzymanej należności innemu podmiotowi. W projekcie Ministerstwo zawarło listę przesłanek, które mogą wskazywać, że dany podmiot jest administratorem dochodu, niebędącym rzeczywistym właścicielem dochodu. Są to m.in.

  • podmiot nie dokonuje reinwestycji środków finansowych uzyskanych w związku z otrzymanymi należnościami,
  • większość przychodów podmiotu pochodzi z transgranicznych płatności finansowych dokonywanych przez podmioty powiązane,
  • występuje wielopiętrowa nieprzejrzysta struktura, gdzie kolejnymi udziałowcami są inne spółki pośredniczące,
  • należność jest przekazywana dalej do podmiotu, który nie skorzystałby z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego w UPO lub dyrektywach unijnych.
III. A co z „look-through approach”?

„Look-through approach” to koncepcja, która polega na możliwości zastosowania preferencyjnego opodatkowania wynikającego z Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a krajem siedziby rzeczywistego odbiorcy płatności, nawet w sytuacji, gdy płatność ta dokonywana jest poprzez pośrednika tj. podmiot niestanowiący rzeczywistego właściciela, znajdujący się w innym kraju niż rzeczywisty właściciel.

Koncepcja ta nie znajduje jednak aprobaty w treści projektu objaśnień. Bowiem zdaniem MF, zastosowanie tej koncepcji przez organy podatkowe nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach Ustawy o CIT bądź ustawy o PIT, ani w przepisach Ordynacji podatkowej Ponadto, MF wskazuje, że możliwość zastosowania tej koncepcji przez Organy podatkowe jest w zasadzie ograniczona tylko do przypadków, gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki:

  • wykorzystanie spółki pośredniczącej pomiędzy państwem płatnika a państwem odbiorcy należności będącego rzeczywistym beneficjentem nie skutkuje obniżeniem podatku u źródła pobieranym w państwie płatnika,
  • występuje tożsamość płatności co do rodzaju w relacji płatnik – zagraniczna spółka pośrednicząca – zagraniczny odbiorca płatności będący rzeczywistym beneficjentem,
  • całość struktury lub dana płatność nie jest sztuczna w rozumieniu art. 22c Ustawy o CIT.
IV. Obowiązek weryfikacji status rzeczywistego właściciela należności w przypadku wypłaty dywidendy.

Co istotne, w projekcie objaśnień wskazano również, że w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz odbiorcy zagranicznego, polscy płatnicy mają obowiązek weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela odbiorcy takich dywidend.

Stanowisko to zatem wpisuje się w trend jaki dostrzegamy w ostatnim czasie w orzeczeniach wydawanych przez polskie sądy administracyjne.

Autor:
Rafał Szeroki, Senior Associate, Doradca Podatkowy, ADN Doradztwo Podatkowe