Planujesz zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą? Zobacz konsekwencje podatkowe jak i prawne instytucji zawieszenia.

1. Zawieszenie działalności gospodarczej – regulacje prawne tego mechanizmu.

Liczni przedsiębiorcy zmagają się z problemami dotyczącymi płynności finansowej, spadkiem koniunktury i innym czynnikami, które sprawiają, że sens dalszego prowadzenia działalności gospodarczej stoi pod znakiem zapytania.

Zanim jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, powinien przeanalizować możliwość zastosowania instytucji jej zawieszenia. W cyklu naszych artykułów będziemy przybliżać skutki skorzystania z tej instytucji w zawężeniu do przedsiębiorców wpisanych do CEiDG.

Możliwość zastosowania tego mechanizmu mają przede wszystkim przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust.1 ustawy prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast tym czasie przedsiębiorca może m.in:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Aby zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, należy złożyć aktualizację informacji CEiDG-1, w której przedsiębiorca oświadcza czy chce zawiesić działalność na czas określony, czy też bezterminowo (art. 24 ust.1 ustawy prawo przedsiębiorców).

2. Skutki podatkowe zawieszenia.

Decyzja o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie implikowała dla przedsiębiorcy skutki, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podatku od towarów i usług.

W przypadku pierwszego z wymienionych, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych jak i na tzw. liniowce, w okresie zawieszenia nie będzie miał obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Podobna zasada obowiązuje ryczałtowców, którzy w okresie zawieszenia działalności są zwolnieni z ryczałtu. Również przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej, nie będą opłacać karty w okresie zawieszenia działalności. Niemniej jednak, jeżeli okres zawieszenia ich działalności nie będzie obejmował pełnego miesiąca, to przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapłaty kwoty podatku wynikającego z karty, który zostanie pomniejszony o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Oczywiście powyższe nie oznacza, że przedsiębiorca, który uzyska dochody/przychody (np. ze sprzedaży środków trwałych) w okresie zawieszenia, będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Bowiem przedsiębiorca, będzie miał obowiązek wykazania dochodu/przychodu oraz zapłaty z tego tytułu należnego podatku w momencie składania rocznej deklaracji.

Zawieszenie działalności, będzie również miało swoje przełożenie na kwestię amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa. Bowiem zgodnie z art. 22c ust. 5 Ustawy o PIT – w trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Natomiast w VAT, w rozumieniu art. 99 ust. 7a Ustawy o VAT, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, będzie skutkowało brakiem obowiązku składania deklaracji (JPK_V7M i JPK_V7K) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zasada ta będzie miała jednak zastosowanie tylko w przypadku gdy zawieszenie obejmie pełen okres rozliczeniowy. Oznacza to, że jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres trzeba będzie złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K. Ponadto, deklarację będą musieli złożyć podatnicy, którzy w okresie zawieszenia działalności będą dokonywali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług czy też jakiejkolwiek innej czynność obligującej ich do rozliczenia podatku VAT (np. sprzedadzą środki trwałe).

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy będzie skutkowało również wykreśleniem z rejestru podatników VAT. W związku z tym, jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej planujesz wykonywać czynności opodatkowane VAT, to będziesz zobowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Zawiadomienie należy złożyć przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo przed dniem rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (art. 96 ust. 9b Ustawy o VAT).

Jak więc wynika z artykułu, zawieszenie działalności niesie ze sobą wiele konsekwencji, o których podatnicy powinni pamiętać. Niemniej jednak, zawieszenie może również przynieść przedsiębiorcom wymierne korzyści w postaci braku obowiązku zapłaty składki zdrowotnej, o których szerzej opowiemy w kolejnych artykułach z tej serii.

Autor:
Rafał Szeroki – Senior Associate, Doradca Podatkowy, ADN Doradztwo Podatkowe