Planujesz hurtowy zakup mieszkań? Możesz zapłacić wyższy podatek!

1.Dodatkowy podatek od 6 mieszkania i kolejnych.

26 maja 2023 r., podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, została przyjęta poprawka, która przewiduje opodatkowanie dodatkowym 6-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) zakup szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego na jednej nieruchomości gruntowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 7a ust. 1., który ma zostać dodany do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

W nowych przepisach uwzględniono też sytuację, gdy kilka osób nabywa razem ten sam lokal mieszkalny jako współwłaściciele. Jak wynika z ust. 2 wspomnianego artykułu, jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, przepis ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

 2.Ryzyko podwójnego opodatkowania.

Dotychczasowo, sprzedaż nieruchomości która podlegała opodatkowaniu VAT, nie była opodatkowana PCC. Wynikało to z zasady zawartej w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą, opodatkowaniu nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki oraz ich zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT oraz jeżeli przynajmniej jedna ze stron transakcji jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Proponowane zmiany przewidują odejście od tej zasady. Z treści ustawy wynika bowiem, że także sprzedaż nieruchomości opodatkowanej VAT będzie podlegała PCC. Zatem kupujący, którzy nie mają prawa do odliczenia VAT lub jest ono ograniczone, od szóstego i kolejnego lokalu będą obciążeni ekonomicznie dwoma podatkami – VAT i PCC.

3.Jest też pozytywna zmiana!

Projektowane zmiany przewidują likwidację konieczności opłacenia 2% podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. W związku z tym, osoby nabywające po raz pierwszy:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

będą zwolnione z obowiązku odprowadzenia tego podatku!

Zwolnieniem tym nie będą jednak objęte osoby, które wcześniej były właścicielami nieruchomości. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Bowiem kupujący może mieć w dniu transakcji (albo przed nią) połowę nieruchomości otrzymanej w spadku.

4.Status projektu oraz ważne terminy.

Obecnie ustawa trafiła do Senatu i będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu (21 czerwca br.). Jeśli izba wyższa zgłosi poprawki, projekt powróci do Sejmu, który będzie nad nimi głosował. Następnie ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi.

Jak wynika z treści ustawy, zniesienie PCC przy zakupie pierwszego mieszkania – ma wejść w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy zakładające opodatkowanie dodatkowym 6-proc. PCC za zakup szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Autor:
Rafał Szeroki – Senior Associate, Doradca Podatkowy, ADN Doradztwo Podatkowe